+420 732 835 494
kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz

Nacházíte se zde: Úvod » Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem KVS stavební, s.r.o. (dále jen „KVS“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které KVS v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou:

 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob);

(dále jen společně „subjekty údajů“). 

 

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost KVS stavební, s.r.o., IČO: 289 82 703, se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 157709, která určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají.

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je jednatel společnosti KVS stavební, s.r.o., kterého může subjekt údajů v případě jakýchkoli dotazů, stížností kontaktovat na tel. čísle +420 732 835 494, e-mailu kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz, příp. osobně na adrese Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9.

 

Jaké osobní údaje a za jakým účelem KVS zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem jsou osobní údaje subjektů údajů KVS zpracovávány.

Osobní údaje

(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje obchodního partnera:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa.
 • Sjednání, uzavření a plnění smluv,
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem společnosti KVS na zajištění komunikace s obchodními partnery,
 • souhlas obchodního partnera.

Údaje nezbytné pro zasílání obchodních sdělení, tiskových zpráv:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo.
 • Zasílání informací o nových službách či rozšíření služeb a jiných obchodních sdělení,
 • zlepšování kvality služeb,
 • Souhlas udělený novinářem či obchodním partnerem,
 • oprávněný zájem společnosti KVS na informování o službách (zejm. změnách, poruchách, nehodách .).
 

Z jakých zdrojů získává KVS osobní údaje?

KVS získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od subjektů údajů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES).

 

Sdílí KVS osobní údaje s dalšími osobami?

Poskytovatelé služeb

KVS využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména stavební činnost, popřípadě poskytují další služby spojené s předmětem podnikání KVS. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být KVS předány určité osobní údaje subjektů údajů.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům KVS využívá, prověřuje, aby zajistila, že poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů subjektů údajů.

Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností KVS sdílí nebo je KVS povinna sdílet osobní údaje subjektů údajů se třetími osobami, a to za výše uvedenými účely a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

 

Předává KVS osobní údaje do zemí mimo EHP?

Osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečené?

KVS za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů subjektů údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. KVS udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům subjektů údajů je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jak dlouho KVS osobní údaje uchovává?

KVS uchovává osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů KVS nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud KVS údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. 

 

Jaká jsou práva subjektů údajů týkající se zpracování osobních údajů?

Právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to především obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) stanoví zejména následující práva subjektů údajů:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány jejich osobní údaje a jaká jsou jejich práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti KVS stavební, s.r.o., příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud KVS neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je KVS už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud KVS neověří, zda oprávněné zájmy společnosti KVS převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů společnosti KVS;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se subjekt údajů domnívá, že KVS porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

 

Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte společnost KVS stavební, s.r.o., prosím, poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

KVS stavební, s.r.o.

Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

e-mail:   kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz

tel.: +420 732 835 949

KVS stavební, s.r.o.
Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČ: 28982703 | DIČ: CZ28982703
Kontaktní údaje
kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz
+420 732 835 494
Mapa
Nahoru